Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare:

Ledamöter
Lena Lovén Rolén (S), Ordförande
Helena Öling (S), 1:e vice ordförande
Ewa Olsson Bergstedt (SD), 2:e vice ordförande
Pentti Lahtinen (S)
Roger Ingvarsson (S)
Sabine Thungren (S)
Elisabeth Åberg (L)
Bo Öberg (M)
Helena Norrby (C)
Carina Sándor (L)
Jonny Emtin (SD)

Ersättare
Lars-Göran Fammé (S)
Per-Olof Östlund (S)
Rolf Sass (S)
Soili Raja-Aho (S)
Helena Cederberg (V)
Tobias Jarstorp (L)
Rolf Andersson (C)
Marie Tollefsen Markström (M)
Pär Hultman (SD)
Anette Sjöblad (SD)
Anita Carlsson (L)

Kommunstyrelsen sammanträder nio till tio gånger per år.

 • Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.
 • Kommunstyrelsen har ansvaret för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.
 • Kommunstyrelsen ansvarar för tillsyn och tillståndsgivning enligt alkohol- och tobakslagen.
 • Kommunstyrelsens ansvar omfattar även personalpolitik, övriga personalfrågor, kommunal administration, integrationsfrågor, vänortsfrågor samt medlemskap i samarbetsorganisationer.
 • Kommunstyrelsen har hand om ärenden som rör översikts- och detaljplaner, fastigheter, anläggningar, exploateringsverksamhet samt entreprenader och projekteringar inom detta område.
 • Kommunstyrelsen handhar ärenden som rör näringsliv, arbetsmarknad, besöksnäring, turism, boende, folkhälsa och kommunikation, kultur- och fritidsfrågor samt i övrigt de uppgifter som inte uppdragits åt annan nämnd.
 • Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och personregisteransvarig för de personregister som kommunstyrelsen för i sin verksamhet och förfogar över.
 • Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla.
 • Kommunstyrelsen ska främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och styrelsen ska verka för ett näringslivsvänligt klimat.
 • Kommunstyrelsen har hand om kommunens centrala informationsverksamhet och administration av kommunfullmäktiges handlingar.
 • Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och ger förslag till beslut samt verkställer kommunfullmäktiges beslut.