Krisledningsnämnd

Krisledningsnämndens uppgift utförs av kommunstyrelsens ledningsutskott.

Krisledningsutskottet utgör kommunens högsta ledning vid extraordinära händelser, då ordinarie resurser är otillräckliga för att säkerställa kommunens funktion på lägsta acceptabla nivå.

En extraordinär händelse kännetecknas av händelsens stora omfattning, att händelseförloppet är snabbt och svårt att överblicka och därmed kräver snabba beslut av de kommunala organen, särskilt i händelsens inledningsskede. Det är händelser som ställer speciella krav på en särskild kommunal ledningsorganisation. Krisledningsutskottet får överta beslutanderätten från ordinarie organisation i den omfattning som bedöms nödvändig, med hänsyn till just den aktuella extraordinära händelsens art och omfattning.

Beslut om huruvida extraordinär händelse föreligger fattas av kommunstyrelsens ordförande.