Lönenämnd

Västmanland-Dalarna lönenämnd
Västmanland-Dalarna lönenämnd är en gemensam nämnd för lönesamverkan mellan kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg, vilken bildades år 2007. Nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter inom löneområdet genom att driva en gemensam löneadministration.

Västmanland-Dalarna lönenämnd består av fem ledamöter och fem ersättare. Varje medlemskommun har en ledamot och en ersättare

Skinnskattebergs kommun är representerad genom
Ordinarie ledamot, Carina Sándor (L).
Ersättare, Lena Lovén-Rolén (S).

Lönenämndens ordförande är Lars Isaksson (S), Avesta kommun.

Den gemensamma lönenämndens verksamhetsområde och formerna för arbetet är bestämda i reglementet för nämnden. Protokollen anslås på Norbergs kommuns anslagstavla. Kopior anslås på respektive medlemskommuns anslagstavla.

Lönenämndens uppgifter är bland annat att

 • utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av verksamheten.
 • ansvara för att fullmäktiges fastställda mål efterlevs,
 • besluta i frågor som delegerats av fullmäktige,
 • se till att den löpande förvaltningen sköts rationellt och ekonomiskt,
 • se till att respektive kommunstyrelse får rapporter om ekonomi och verksamhetsutveckling, samt lämnar årsredogörelser,
 • ansvarar för register, arkiv och handlingar som förvaras hos nämnden,
 • följa utvecklingen inom området och ta de initiativ som behövs, ta nödvändiga kontakter och samarbeta med andra myndigheter, organisationer och enskilda,
 • avge yttranden och lämna upplysningar som begärs av olika kommunala organen,
 • delta i respektive kommuns planering och ingå i dess krisorganisation,
 • arbeta med kvalitetsarbete gentemot brukarna,
 • ansvara för reformering av regelverk samt
 • ansvara för att informera externt och internt inom verksamhetsområdet.