Individens ansvar

krisberedskap-start

Är du förberedd om en kris inträffar?

Sveriges krisberedskap bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt samhälles, vår egen och våra anhörigas säkerhet. Det finns alltså saker som du kan göra för att bättre klara av såväl strömavbrott som större olyckor.

Var den enskildes ansvar slutar och det offentligas (myndigheter och kommuner) börjar finns inte reglerat. Det är med andra ord svårt att beskriva ansvarsfördelningen. Allt beror på vad som hänt och de involverades förmåga att hantera situationen.

Lagen om skydd mot olyckor säger att du som privatperson har ett ansvar för att skydda ditt liv och egendom. Detta gäller både vid mindre och vardagliga olyckor, samt vid svåra kriser som kan påverka samhället. Det offentliga tar vid när du inte längre kan hantera en händelse. Barn, äldre och sjuka personer kan generellt inte ta samma ansvar som en vuxen och fullt frisk människa.

Det offentliga ska kunna ge dig som privatperson förutsättningar för att ansvara för din egen säkerhet. Risken för att utsättas för olyckor och skador ska vara så liten som möjligt och du ska kunna räkna med akut hjälp samt stöd vid en svår olycka. Du ska också erbjudas information om hur du kan förebygga och hantera olyckor. Det offentliga har också ansvar för att samhällsbärande funktioner som exempelvis vattenförsörjning, el- och telekommunikationer, transport och sjukvård fungerar.

I ditt eget ansvar ingår att:

• Vara medveten om och förbereda dig på att olyckor och kriser kan inträffa.

• Ha förståelse för att samhällsresurser måste riktas till grupper som inte själva kan ta ansvar vid svåra händelser.

• Hålla dig välinformerad och uppdaterad om vad myndigheter och andra ansvariga aktörer gör för att hantera en händelse.

• Följa instruktioner och råd från myndigheterna.

• Vara beredd på att kunna hantera grundläggande behov, exempelvis tillgång på vatten, mat och värme, framförallt i inledningen av en kris.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar att alla hushåll gör en krislåda fylld med diverse utrustning och mat för att kunna klara sig själv i 72 timmar.

Länkar:
www.krisinformation.se
www.dinsäkerhet.se
www.civil.se