Ledningsutskott

Kommunstyrelsens ledningsutskott består av fem ledamöter och två ersättare:

Ledamöter
Ewa Olsson Bergstedt (SD), ordförande
Ulf Kjellin (C), 1:e vice ordförande
Elisabeth Åberg (L)
Lena Lovén Rolén (S)
Bo Öberg (M)

Ersättare
Tobias Jarlstorp (L)
Arne Hjorth (S)

Ledningsutskottet är beredande organ för kommunstyrelsen i övergripande frågor som rör ekonomi och finans, personal och utveckling, samt i övriga ärenden som inte bereds i annat utskott. Ledningsutskottet är tillika krisledningsnämnd och budgetberedning och ansvarar för uppföljning och utvärdering av kommunens totala verksamhet.