Ledningsutskott

Kommunstyrelsens ledningsutskott består av fem ledamöter och två ersättare:

Ledamöter
Ewa Olsson Bergstedt (SD), Tillförordnad ordförande
Jonny Emtin (SD), tillförordnad 1:e vice ordförande
Gabriel Andersson (L)
Lena Lovén Rolén (S)
Fredrik Skog (V)

Ersättare
Carina Sándor (L)
Arne Hjorth (S)

Ledningsutskottet är beredande organ för kommunstyrelsen i övergripande frågor som rör ekonomi och finans, personal och utveckling, samt i övriga ärenden som inte bereds i annat utskott. Ledningsutskottet är tillika krisledningsnämnd och budgetberedning och ansvarar för uppföljning och utvärdering av kommunens totala verksamhet.