Ledningsutskott

Kommunstyrelsens ledningsutskott består av fem ledamöter och två ersättare:

Ledamöter
Lena Lovén Rolén (S), Ordförande
Helena Öling (S), 1:e vice ordförande
Carina Sándor (L)
Elisabeth Åberg (L)
Ewa Olsson Bergstedt (SD)

Ersättare
Ingvarsson, Roger (S)
Bo Öberg (M)

Ledningsutskottet är beredande organ för kommunstyrelsen i övergripande frågor som rör ekonomi och finans, personal och utveckling, samt i övriga ärenden som inte bereds i annat utskott. Ledningsutskottet är tillika krisledningsnämnd och budgetberedning och ansvarar för uppföljning och utvärdering av kommunens totala verksamhet.