Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas.

Principiella grunder för tillståndsgivning.
Som stöd för bedömningen definieras tre typer av rörelsehinder:

A. Nedsatt motorisk rörelseförmåga såsom förlamningar, svårare förslitningsskador i leder, reumatiska sjukdomar samt smärta.

B. Andra medicinska skäl som inte syns, t.ex. kärlkramp, åderförkalkning i benens pulsådror, svår astma eller svåra kroniska sjukdomar.

C. Psykiska problem som fobier (t.ex. torgskräck) eller oförmåga att avlägsna sig för långt från känd omgivning (t.ex. den egna bilen). (Här krävs intyg från läkare med specialistkompetens.)

En generell utgångspunkt är att en person inte klarar att förflytta sig 100 meter ens med hjälpmedel.

För rörelsehindrade som inte kör bil själv utfärdas tillstånd endast om särskilda skäl föreligger. Ett sådant skäl kan vara om den sökande regelbundet måste ha hjälp av föraren utanför fordonet.

Tillståndet är personligt och får bara användas av tillståndshavaren. Ansökan ska göras i den kommun där den sökande är folkbokförd.