Kalkning

Fiska vid sjö

Kalkning görs i naturvårdande syfte. I Skinnskattebergs kommun kalkas cirka 30 sjöar och vattendrag. Kalkning är ett effektivt sätt att motverka försurning. Därmed förhindras att känsliga vatten­levande växter och djur slås ut. I de flesta fall används helikopter vid kalkningen men i några fall sker kalkningen från båt. Vissa vatten kalkas varje år och andra med längre intervall.

Mål med kalkningen

För all kalkspridning finns utpekade motiv, vilka utgörs av de natur- och nyttjandevärden som hotas av försurningen. Lax, öring, mört, flodkräfta, flodpärlmussla och fritidsfiske utgör de främsta intressena. Nära hälften av de svenska bestånden av flodpärlmussla förekommer i kalkade vattendrag. Kalkningens vattenkemiska målsättning är att det naturliga djurlivet inte ska påverkas negativt av försurning. Därför baseras målen på olika arters känslighet för låga pH-värden. I vattendrag med lax eller flodkräfta ska exempelvis pH inte vara lägre än 6,0. Det finns även gränsvärden för att undvika alltför mycket kalkning, så kallad överkalkning.

Bidrag för kalkning

Kommunen får statsbidrag för kalkningen. Det täcker mellan 85-100 % av kostnaden.