Färdigställandeskydd

Färdigställandeskydd ska man normalt ha vid nybyggnad eller större till- och ombyggnader av en- och tvåbostadshus.

Om byggherren anlitar en entreprenör för något byggnadsarbete för ovan nämnda åtgärder ska byggherren se till att det finns ett färdigställandeskydd.

Skyddet består av en bankgaranti eller en försäkring och ska täcka dels de kostnader som uppkommer för byggherren om entreprenören inte slutför arbetet, dels kostnaderna för att avhjälpa de fel som besiktningsmannen har hittat.