Nybyggnad av enbostadshus

Ett enbostadshus är en byggnad med endast en bostad i, till exempel en villa. Det här exemplet går även att använda till liknande ärenden som exempelvis nybyggnad av fritidshus och tvåbostadshus.

Vad får jag bygga?

Om din tomt omfattas av en detaljplan så reglerar den bland annat hur många kvadratmeter du får bygga, byggnadshöjd, antal våningar och avstånd till tomtgräns.

Om inte din tomt omfattas av någon detaljplan kommer en lämplighetsbedömning av din tänkta byggnad att göras utifrån de förhållanden som råder för den aktuella tomten och omgivning.

Oavsett om fastigheten ligger utanför eller inom planlagt område ska byggnaden anpassas till omgivningen och förutsättningarna på platsen.

När får jag börja bygga?

Innan du får påbörja bygget krävs det att kommunen utfärdar ett startbesked. För att få ett startbesked håller kommunen tillsammans med dig som byggherre och din kontrollansvarige ett möte, ett så kallat tekniskt samråd. Under det tekniska samrådet går man igenom byggnadens tekniska egenskaper och projektets planering. Efter ett godkänt tekniskt samråd kan startbeskedet utfärdas.

Börjar du bygga utan att du fått ett startbesked kan det bli aktuellt med sanktionsavgifter.

När får jag börja använda huset?

Innan du börjar använda ditt enbostadshus måste byggnadsnämnden ha utfärdat ett slutbesked.

Handlingar som krävs vid ansökan för nybyggnad av enbostadshus:

 • Ansökningsblankett, skriv även in färg.
 • Nybyggnadskarta (inom detaljplan) alternativt Situationsplan (utanför detaljplan) i skala 1:400 (mått på byggnader och mått till tomtgräns angivna, infart inritad).
 • Översiktlig teknisk beskrivning (blankett).
 • Fasadritningar i skala 1:100, nuvarande och planerad marknivå inritad.
 • Planritning i skala 1:100.
 • Anmälan kontrollansvarig (blankett).

Handlingar som krävs senast 2 veckor innan tekniskt samråd:

 • Sektionsritning i skala 1:100.
 • Detaljritning där infästning grund/vägg och vägg/tak framgår.
 • Konstruktionsritning takstol i skala 1:100.
 • Konstruktionsritning grund i skala 1:100.
 • Energiberäkning.
 • Kontrollplan.
 • Färdigställandeförsäkring.

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

Alla ritningar som lämnas in ska vara fackmässigt utförda. Om du inte själv kan ta fram godtagbara ritningar är det lämpligt att anlita en fackman. Se vidare under avsnittet bygglovsritningar och exempel på bygglovshandlingar. Konstruktionsritningar ska vara framtagna av konstruktör.

Om du i samband med din nybyggnation ska anlägga en ny anläggning för avlopp behöver du göra en ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning. Även ändring av befintlig anläggning kräver tillstånd.

Nybyggnadskarta

Inom detaljplan krävs nybyggnadskarta och utsättning. Det finns ingen mättekniker som jobbar på kommunen utan en extern aktör måste anlitas för att ta fram nybyggnadskartan och göra utsättningen.

Om det redan finns en byggnad på fastigheten som blivit inmätt räcker det med en situationsplan.

En nybyggnadskarta är en handling som upprättas i samband med nybyggnad och är en del av underlaget vid ansökan om bygglov.

Nybyggnadskartan är ett underlag för situationsplanen. Den visar fastighetens exakta läge och mått och andra uppgifter som befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande vägar och gator samt höjdangivelser.

Det är viktigt att en nybyggnad uppförs på rätt plats, det vill säga exakt på den plats som bygglovet eller startbeskedet anger.

Utsättning görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär att läget av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning märks ut på marken. Ofta görs även utmärkning av höjden, till exempel höjden på färdigt golv, i samband med utstakning. För att kontrollera att åtgärden verkligen hamnat på avsedd plats i plan och höjd kan även en lägeskontroll göras när åtgärden påbörjats eller är klar. Det är alltid byggherren som är ansvarig för att en åtgärd hamnar på rätt plats, oavsett om bygglov eller anmälan krävs eller inte.

Konstruktionshandlingar

För att visa konstruktionen lämnas antingen konstruktionsdokumentation eller ritningar. Konstruktionsritningarna ska vara framtagna av en konstruktör specifikt för den aktuella byggnaden.

Anlitar du en husleverantör kan de du beställer huset av leverera konstruktionsdokumentationen för själva huset. I dem ska konstruktionsritningar för takstol och infästningar vägg/tak ingå.

En konstruktionsritning för grunden ska vara dimensionerad så att lasterna på grunden tas upp på rätt sätt.

När man köper huset av en hustillverkare brukar man erbjudas en lastplan. Denna används för att ta fram de konstruktionsritningarna utifrån husets laster. Med både grundritningar samt lastplaner blir det enklare för grundleverantören att veta var man exempelvis behöver armera extra och detta i och med att det kan finnas punktlaster av olika slag såsom bärande pelare, bärande väggar och öppna spisar.

I konstruktionsritningar för grunden ska armeringens dimensioner framgå. Var i plattan förstärkningar ska finnas och hur de är utformade, var rördragningar är planerade etcetera. Om golvvärme finns ska även den vara inritad.

För mer info se: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-konstruktionsregler/overgripande-bestammelser/konstruktionsdokumentation/

Energiberäkning

En energiberäkning är en beräkning som ska verifiera att byggnaden klarar det energikrav som ställs i Boverkets byggregler (BBR). Detta gäller för nybyggnad och omfattande ändring på befintligt hus. För energiberäkningen anlitas en energikonsult.

För mer information om energiberäkning se: https://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-energieffektivt/berakning-och-matning/

Färdigställandeskydd

Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden.

Som privatperson kan du idag bara teckna färdigställandeförsäkring hos försäkringsbolaget Gar-bo AB.

Som alternativ till en färdigställandeförsäkring kan istället din anlitade byggfirma genom sin bank ställa garanti (bankgaranti) till förmån för dig som blivande villaägare, så att du får en säkerhet som kan tas i anspråk om inte byggfirman skulle bygga färdigt ditt hus t.ex. på grund av konkurs.

Beloppet som ska garanteras är 10 % av själva entreprenadkostnaden, vilket anses vara en normal kostnadsökning utifall att entreprenören inte slutför sitt arbete.

Information om färdigställandeskydd finns på boverkets hemsida: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov–byggande/byggprocessen/fardigstallandeskydd/