Friggebod

Det krävs varken bygglov eller anmälan för en friggebod.

En eller flera friggebodar får ha en sammanlagd byggnadsarea på högst 15,0 m² ( = utvändigt mått). Höjden från mark till taknock får vara max 3,0 meter.

Friggeboden får bara uppföras på en tomt där det redan finns ett fritidshus eller ett en- eller tvåbostadshus. Byggnaden ska placeras i närheten av huset och den får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. De grannar som berörs kan medge att friggebodar placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Skriftliga medgivanden på en situationsplan med bodens läge inritat utgör en säkerhet mot framtida granntvister.

En friggebod får placeras på prickmark men inte inom ett område som betecknas som värdefull kulturmiljö. Inom strandskyddat område krävs strandskyddsdispens.

Avstånd till gata och park ska alltid vara minst 4,5 meter. Om Friggebod större än 10 m² placeras närmare bostadshus än 4,0 meter ska boden utföras så att brandspridning förhindras i 30 minuter (EI30).