Tillfälligt boende

Vad tillfälligt boende är

Tillfälligt boende kan vara av mycket varierande slag. Det kan vara hotell eller pensionat, men även vandrarhem och campingplatser omfattas av tillsyn vad gäller hälsoskydd. Fler exempel är lägergårdar, härbärgen och övernattningsstugor.

God hygien krävs i och med:

  • genomströmningen av människor
  • boende på en liten yta
  • att många delar hygienutrymmen
  • att den boende inte kan förmodas känna samma ansvar som vid boende i egen bostad

Då tillsynsobjekten är av så vitt skilda slag, så är det miljökontoret som prioriterar behovet av tillsyn utifrån både hälso- och miljömässiga risker. Där känsliga grupper av människor kan antas befinna sig, ska även tillsynen vara mer kontinuerlig. Till känsliga grupper räknas exempelvis barn och allergiker m.fl.

Verksamhetsutövarens skyldigheter

Verksamhetsutövaren har en skyldighet att vid tillsyn kunna visa upp sin egenkontroll, vilken visar att man följer miljöbalkens regler, att beslut tagna för verksamheten gäller och att man övervakar verksamhetens påverkan på både miljö och hälsa. Rutiner för olika delar såsom rengöring och rengöringsfrekvens, drift- och underhållsrutiner, dricksvattnets kvalitet, varmvattnets temperatur m.m, ska finnas med i egenkontrollprogrammet.

Som verksamhetsutövare vid tillfälliga boenden finns det många aspekter att ta hänsyn till. Det tillfälliga boendet ske ge skydd mot såväl värme och kyla som drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och annat. Ventilationen måste vara tillfredsställande för de boende och tillräckliga mängder av dagsljus behövs till rummet. Bostaden ska vara utformad så att god hygien kan hållas och att skadedjur och ohyra ska hållas borta därifrån. Beroende på vilken typ av tillfälligt boende det gäller, så är det olika krav kopplade till dem. För mera information: se handboken om tillfälligt boende under externa länkar.

Vilka lagar som reglerar tillfälligt boende

Det är inte endast miljöbalken som reglerar lagarna kring tillfälligt boende. Plan- och bygglagen (PBL) och byggnadsverkslagen (BVL) är två lagar att ta hänsyn till vid planering och byggande. I dem står att läsa vilka tekniska krav som ställs. Livsmedelslagen reglerar hanteringen av livsmedel på tillfälliga boenden. För dricksvatten kan man finna föreskrifter på Livsmedelsverket. Lagar som smittskyddslagen och tobakslagen är lagar som kan behöva tas i beaktande när man erbjuder tillfälliga boenden.