Cisterner

Den som äger en cistern för brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att hantering och kontroll sker enligt lagar och föreskrifter. Regler för cisterner större än 1 m3 och innehållande brandfarliga vätskor med en flampunkt upp till och med 100 grader Celsius eller spillolja.

Miljörisk

Läckage och utsläpp från cisterner kan orsaka stora skador i naturen.  Oljeutsläpp kan medföra omfattande skada på mark, grundvatten och vattentäkter. Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om det sker i marken. Stora utsläpp kan ge stor skada och vara svåra och kostsamma att åtgärda.

Kontroll av cisterner

  • Kontroll av cisterner ske utföras av ackrediterat företag.
  • Kontroll ska göras vid installation, innan cisternen tas i bruk.
  • Återkommande kontroll ska ske med sex eller tolv års intervall beroende på om cisternen har korrosionsskydd eller inte.
  • Kontroll ska även ske när  en cistern eller rör- eller slangledning har skadats, ändrats, genomgått en större reparation, flyttats, ska användas under nya driftförhållanden eller varit avställd mer än ett år.

 Cistern som tas ur bruk

  • Cisterner som inte längre används ska tömmas och rengöras. De bör därefter tas bort för att göra det möjligt att kontrollera om marken intill cisternen är förorenad.
  • Markförlagda cisterner som är svåråtkomliga och därför inte kan tas bort ska tömmas, rengöras och fyllas med sand för att undvika framtida sättningsskador.
  • Påfyllningsrör, avluftningsrör och andra rörledningar ska alltid tas bort för att cisternen inte av misstag ska kunna fyllas på.
  • Förorenad jord i anslutning till cisternen ska grävas bort och lämnas som farligt avfall. En anmälan till Miljö- och byggnadskontoret om avhjälpande av föroreningsskada enligt miljöbalken kap. 10 kan erfordras.

Sekundärt skydd

Cisterner bör generellt vara försedda med ett sekundärt skydd, det vill säga ett skydd som samlar upp eventuellt läckage och hindrar detta från att nå omgivningen. En invallning ska vara tät och hållbar. Att ha ett sekundärt skydd är särskilt viktigt inom vattenskyddsområden och inom andra känsliga eller skyddsvärda naturområden.

Cisterner inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområde gäller strängare regler för hantering av brandfarliga vätskor. Inom primär och sekundär skyddszon krävs tillstånd för hantering av mer än 250 liter brandfarlig vara. Tillståndet söks hos miljö- och byggnadsnämnden.

Här hittar du en blankett för anmälan av installation av cistern

Här hittar du en blankett för anmälan om avställning av oljecistern