Garage eller förråd

Om du tänkt bygga till ett garage eller förråd till ditt bostadshus behöver du kolla upp vilken byggrätt som gäller. Ligger din fastighet inom detaljplan regleras byggrätten i den. Utanför detaljplan finns vissa lättnader angående bygglov. Fråga kommunen vad som gäller för just din fastighet.

Handlingar som krävs för nybyggnad av garage eller förråd:

  • Ansökningsblankett, skriv även in färg.
  • Nybyggnadskarta (inom detaljplan) alternativt Situationsplan (utanför detaljplan) i skala 1:400 (mått på byggnader och mått till tomtgräns angivna, infart inritad).
  • Fasadritning i skala 1:100, nuvarande och planerad marknivå inritad.
  • Planritning i skala 1:100.
  • Sektionsritning, skala 1:100 där konstruktion för grund, vägg och tak framgår.
  • Kontrollplan.

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

Alla ritningar som lämnas in ska vara fackmässigt utförda. Om du inte själv kan ta fram godtagbara ritningar är det lämpligt att anlita en fackman. Se vidare under avsnittet bygglovsritningar och exempel på bygglovshandlingar.