Skolor och förskolor

Miljö- och byggnadsnämnden i kommunen har ansvaret för tillsyn avseende hälsoskydd av både skolor, förskolor, fritidshem och andra offentliga lokaler.

Vad ska ingå i tillsynen

Det finns många områden inom dessa som ska vara fungerande och ha ett bra termiskt klimat, så att man mår bra av att vistas där. Exempelvis ska olika hygienrutiner finnas som är tillfredsställande för att undvika smitta av olika mikroorganismer. Lokalvård är även den en viktig del i tillsynen, då fungerande lokalvårdsrutiner dels minimerar risker för smittor, men även motverkar olägenheter. Radon ska inte förekomma i dessa lokaler. Nationella målet för radon är att skolor och förskolor ska vara uppmätta och åtgärdade före år 2010 och här har kommunen nästintill klarat det målet. För andra lokaler är det år 2020 som gäller och till dess ska även dessa byggnader vara radonmätta och åtgärdade.

Det är av yttersta vikt att barn som sitter mycket still, som exempelvis i skolan, ska ha det tillräckligt varmt och inte behöva frysa på sin skoltid. Generellt är barn inte känsliga för kyla, men på en förskola är det exempelvis viktigt att golven är tillräckligt varma, där barn befinner sig stora delar av sin tid på förskolan. Det är även viktigt att de mindre barnen inte utsätts för drag.

Det finns många faktorer som är viktiga för att människan ska må bra. Inomhusluften är en mycket viktig faktor och ventilationen är viktig för att inomhusluften ska vara av bra kvalité för våra barn. I det nationella delmålet God inomhusmiljö anges att samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 ska ha en dokumenterad fungerande ventilation.

Buller är en annan viktig faktor som förekommer på förskolor och skolor och har en negativ påverkan på både barn och personal.

Livsmedel

Om det i verksamheten ingår hantering av livsmedel, så kan även tillsyn av livsmedel ske. Läs mera på Livsmedelsverket under externa länkar vad som gäller vid hantering av livsmedel.

Legionella

Det är även viktigt att rutiner finns för att undvika att drabbas av legionella eller pontiacfeber. Legionellabakterien finns naturligt i små mängder i olika vattenmiljöer kring oss. Den trivs i våra vattenledningar och kan där föröka sig och sprida sig vid exempelvis duschning, då vattenaerosoler uppstår och man andas in bakterien i för stora mängder. Till riskgrupper räknas bland annat mindre barn och barn med ett sämre immunförsvar än normalt. För att undvika att drabbas av legionella ska varmvattnet som lämnar varmvattenberedaren ha en temperatur på minst 60 grader. Om vattnet legat i ledningarna en längre tid, som till exempel efter ett lov, ska man låta varmvattnet skölja ledningarna ordentligt i minst 10 minuter med 60-gradigt varmvatten.

Verksamhetsutövarens skyldigheter

Verksamhetsutövaren är den som har ansvaret för att ha ett fungerande egenkontrollprogram och ska vid tillsyn kunna visa att det sköts på ett ändamålsenligt sätt.