Strandskydd

För att få bygga eller anlägga bryggor nära vatten krävs i allmänhet dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Bygga nära vatten

Önskemål om att uppföra byggnad eller annan anläggning nära strand kommer ofta i konflikt med allemansrätten eller områden av betydelse för växt- och djurliv. Strandskyddet innebär förbud att ställa upp byggnader och anläggningar, skyltar m.m. som kan avhålla allmänheten att röra sig inom områden som annars skulle ha uppfattats som allemansrättsligt tillgängliga. Även bryggor omfattas av strandskyddsbestämmelserna.

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. (Miljöbalken 7 kap 13 §)

Strandskyddsdispens

Om det finns särskilda skäl finns det möjlighet att få dispens från strandskyddet enligt 7:18c Miljöbalken. Som särskilda skäl vid prövningen – av upphävande eller dispens från strandskyddet – får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser:

  1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
  2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
  3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
  4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
  5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
  6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Dessa särskilda skäl innebär dock inte automatiskt att dispens kan medges. Strandskyddsdispens får enligt 7:26 Miljöbalken medges endast om det är förenligt med strandskyddets syften, d.v.s. att förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet inte försämras eller om livsbetingelserna för djur- och växtlivet påverkas på ett oacceptabelt sätt.

Ytterligare särskilda skäl inom områden för landsbygdsutveckling finns i 7:18d Miljöbalken.

Kommuner får utpeka områden för landsbygdsutveckling i översiktsplanen. Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses ett område som:

  • är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
  • är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt,
  • endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften i eller i närheten av tätorter.

Ansökan

Ansök via denna blankett: Ansökan om strandskyddsdispens