Strandskydd

Syfte

Varför vi har ett strandskydd finns formulerat i miljöbalken och syftar till att långsiktigt:

Strandskydd

  • trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden
  • bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Strandskyddet gör att vi alla kan njuta av fina strandområden och att djur och växter kan fortsätta leva i sin miljö.

Strandskyddet gäller

  • samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek
  • både i tätort och i glesbygd, oavsett om det finns gott om sjöar och vattendrag eller inte
  • oavsett vilka naturtyper eller arter som finns
  • 100 meter från strandkanten både upp på land och ut i vattnet, även miljön under vattnet.

På några platser, till exempel i en del tätorter, är strandskyddet borttaget.

På vissa platser är strandskyddet utvidgat till upp till 300 meter från strandlinjen.
I Skinnskatteberg finns vissa sjöar med utvidgat strandskydd. Det är bl.a. delvis runt sjön Långsvan.

Inom den strandskyddade zonen är det förbjudet

  • att uppföra nya byggnader
  • att ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där
  • att gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer
  • att utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.

Anläggningar eller anordningar som är förbjudna kan till exempel vara bryggor, pirar, staket och parkeringsplatser. Andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv kan vara att fälla träd, muddra, lägga upp massor eller gödsla.

Dispens från strandskyddet

Det är oftast kommunen, miljö- och byggnadsnämnden, som beslutar om undantag/dispens från strandskyddsreglerna. För att få dispens måste det finnas vissa särskilda skäl. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna görs på speciell blankett. Man ska då ange vilka särskilda skäl man anför för dispens. Läs mer här om att ansöka om dispens från strandskyddet.