Tidsbegränsat bygglov

Byggherren ska redan vid ansökan kunna redovisa varför bygglovet behövs bara under en begränsad tid och hur avvecklingen ska gå till. När tiden löpt ut ska den tillfälliga åtgärden tas bort, och verksamheten upphöra. Fastighetsägaren bär det yttersta ansvaret för avvecklingen och för att platsen återställs.

Handlingar som krävs:

  • Ansökningsblankett, bygglov, kryssa i för tidsbegränsat bygglov
  • En beskrivning av det tillfälliga behovet med beskrivning av verksamheten
  • Situationsplan, med mått på byggnad och avstånd angivna till byggnader och tomtgräns
  • Planritning, fasadritningar och sektionsritning, i skala 1:100
  • Avvecklingsplan
  • Anmälan av kontrollansvarig, blankett
  • Kontrollplan
  • Brandskyddsdokumentation
  • Tillgänglighetsbeskrivning
  • Ventilationsbeskrivning

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

Alla ritningar som lämnas in ska vara fackmässigt utförda. Om du inte själv kan ta fram godtagbara ritningar är det lämpligt att anlita en fackman. Se vidare under avsnittet bygglovsritningar och exempel på bygglovshandlingar.