Värmepump

Anmäl  installation av värmepump

Den som installerar värmepump som utnyttjar energi från mark, yt- eller grundvatten är skyldig att anmäla det till kommunen. Anmälan skall ske minst sex veckor före installationen. Installation av luftvärmepump omfattas inte av anmälningsplikten.

Syftet med anmälan av värmepump är att kommunen ska få kännedom om var man borrar, gräver eller lägger ut värmekollektor, samt vilken sorts köldmedium som används. Därefter kan kommunen meddela om det krävs extra försiktighetsåtgärder. Om installationen av någon anledning är olämplig, t.ex. belägen inom skyddsområde för vattentäkt eller har ett köldmedium som inte längre är tillåtet, kan kommunen meddela förbud mot att utföra anläggningen. Till anmälan skall alltid bifogas en karta med anläggningens placering. 

Invänta svar från miljö- och byggnadskontoret innan anläggandet/borrningen påbörjas. Vanligtvis beslutar miljö- och byggnadskontoret  om ett föreläggande med de försiktighetsmått som ska följas vid anläggandet.

För värmepump större än 100 kW krävs tillstånd. Kontakta i dessa fall miljö- och byggnadskontoret för mer information. I samband med anmälan debiteras avgift enligt gällande taxa.

Här hittar du en blankett angående anmälan/ansökan om installation av värmepump

Certifierad borrare

Vid installation av bergvärme kan en bristfälligt utförd borrning medföra bekymmer, både för fastighetsägaren och ur miljösynpunkt. Dels kan vattenförsörjning via närliggande dricksvattenbrunnar påverkas, dels kan värmesystemet komma att fungera bristfälligt. Det är därför viktigt att brunnsborraren har den erfarenhet och kunskap som krävs för en korrekt utförd installation.

Miljö- och byggnadsnämnden kräver alltid att certifierad brunnsborrare anlitas vid anläggande av energibrunn. Uppgifter om certifierade borrare finns på SITAC:s webbplats. 

Normbrunn -16,  Vägledning för att borra brunn

Normbrunn -16 är en vägledning för borrning av vatten- och energibrunnar. Vägledningen vänder sig både till brunnsborrare och fastighetsägare. Vid borrning av energibrunn kräver miljö- och byggnadsnämnden alltid att Normbrunn -16 skall följas.

Borrning nära tomtgräns

Om du borrar på någon annans mark eller närmare än 10 meter från grannens tomtgräns krävs medgivande från berörd granne.  Miljö- och byggnadskontoret skickar ut information och

Färna vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområde råder alltid tillståndsplikt för installation av värmepump som utnyttjar energi från mark, yt- eller grundvatten. Det innebär att du måste invänta tillståndsbeslut innan anläggningen kan påbörjas. Du använder samma blankett som vid anmälan.

Information till SGU

Brunnsborraren är skyldig att sända en kopia av brunnsprotokollet till SGU:s (Sveriges Geologiska Undersökning) brunnsarkiv. I brunnsarkivet, som finns tillgängligt på SGU:s webbplats, finns uppgifter om drygt 300 000 brunnar.