Förhandsbesked

Förhandsbesked innebär en prövning av om den tilltänkta byggnaden kan tillåtas på den tänkta platsen. Det kräver inte lika omfattande ansökningshandlingar som bygglov och rekommenderas när det är tveksamt om bygglov kan beviljas.

Förhandsbesked kan till exempel vara aktuellt om du tänkt bygga utanför detaljplan på område där det inte är byggt tidigare.

Handlingar som krävs vid förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus:

  1. Ansökningsblankett.
  2. Situationsplan, med markering av plats för nybyggnad och eventuell tänkt avstyckning av tomt samt markering av plats för enskilt avlopp och vatten/brunn samt utfart.
  3. Enkla ritningar: t.ex. typritningar som visar storlek och utformning av tänkt byggnad.
  4. Beskrivning av projektet.
  5. Fotografier av befintligt markområde.

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

Ritningarna måste inte vara gjorda av en arkitekt, men de måste vara skalenliga och fackmannamässigt gjorda.