Altan

Altan lägre än 1,2 meter från marken och utan tak kräver inte bygglov.

Men om altandäcket på någon punkt är högre än 1,2 meter över ursprunglig marknivå krävs bygglov. Också om altanen har tak krävs bygglov.

Byggherren ansvarar för att altanen inte medför en “betydande olägenhet” för någon granne, som till exempel insyn. Observera att en altan inom ett strandskyddsområde kan behöva strandskyddsdispens.

Även inglasning av uteplatser kräver bygglov.

Handlingar som krävs vid bygglovsansökan för altan:

  • Bygglovsansökan
  • Situationsplan i skala 1:400
  • Planritning i skala 1:100 där befintlig byggnation samt tillbyggnad tydligt framgår
  • Fasadritning i skala 1:100 där befintlig byggnation samt tillbyggnad tydligt framgår
  • Sektionsritning med teknisk beskrivning skalenligt
  • Kontrollplan

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

Alla ritningar som lämnas in ska vara fackmässigt utförda. Om du inte själv kan ta fram godtagbara ritningar är det lämpligt att anlita en fackman. Se vidare under avsnittet bygglovsritningar och exempel på bygglovshandlingar.