Kontrollplan

Det är du som byggherre som är ansvarig för att byggnads-, rivnings- och markarbeten utförs enligt gällande bestämmelser. I de fall kontrollansvarig krävs ska den hjälpa byggherren med kontrollplanen.

Kontrollplanen är ett dokument för kontrollen av bygget. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras, mot vad kontrollen ska göras och vem som kontrollerar. Om kontrollplanen gäller rivningsåtgärder ska det finnas uppgifter om vilket farligt avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur både farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

Kontrollplanen ska lämnas in och fastställas av miljö- och byggnadsnämnden innan du får startbesked för det du tänkt bygga.

För mer information om kontrollplan se:

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov–byggande/byggprocessen/kontrollplan/

https://www.mittbygge.se/bygga-och-renovera/mitt-bygge/kontrollplan.html