Miljöskydd

Med miljöskydd avses sådant som kan påverka miljön negativt genom utsläpp till luft, mark eller vatten. Den lagstiftning som reglerar miljöstörande verksamheter är främst miljöbalken och dess olika förordningar.