Djur inom bebyggelse

Om du vill ha djur inom detaljplanelagt område kan du behöva tillstånd från kommunen. I Skinnskattebergs kommun ska du ha tillstånd för att ha följande djur inom detaljplanlagt område:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • orm

Anledningen är att djuren kan ge upphov till olägenhet för grannarna. Miljö- och byggnadskontoret gör därför en bedömning av om djurhållningen kan tillåtas med eller utan villkor, eller om platsen är lämplig. Tyngdpunkten vid tillståndsprövningen läggs på att djurhållningen inte ska orsaka störningar för grannar. Exempel på störningar som kan uppstå vid djurhållning är ljud, lukt eller skadedjur. Innan tillstånd ges måste oftast grannarna höras.

För att ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område kan du vända dig till miljö- och byggnadskontoret. För handläggning av ansökan tas en timavgift ut enligt Skinnskattebergs kommuns taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt miljöbalken. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Nedan hittar du dokument för ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område:

Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

Tillstånd från Länsstyrelsen

Den som håller eller förvarar djur i större omfattning kan behöva tillstånd. Tillstånd söks hos länsstyrelsen i det län där du har din verksamhet. Information om när djurhållningen blir tillståndspliktig finns även på Jordbruksverkets hemsida.