Bygglov

I en bygglovsprövning tar kommunen ställning till om åtgärden uppfyller Plan- och bygglagens krav på placering, utformning, varsamhet, landskapsbild med mera. På den här sidan finns information om hur ansökan går till och vilka handlingar som krävs. Det första steget är att ta reda på om din fastighet omfattas av en detaljplan. Detaljplanen styr vad du får bygga och reglerar också användning, t.ex. byggnadsarea, byggnadshöjd, antal våningar och om en del av marken inte får bebyggas. Kontakta byggkontoret för att få reda på vad som gäller för din fastighet.

Byggnadsinspektören är anträffbar vardagar mellan 08:30-16:00.

Bygglovsprocessen

Här beskrivs processen för ett bygglov från idé till färdigställande. Processen för anmälan innehåller färre moment och går oftast snabbare. Observera att du måste ha ett startbesked innan du får börja bygga.
Processen för ett bygglov:

1. Ansökan

Processen startar när du skickar in din ansökan tillsammans med ritningar och övriga handlingar. Från att din ansökan om bygglov eller anmälan är komplett har handläggaren 10 veckor på sig att lämna ett beslut.

2. Prövning

Byggnadsinspektören gör en prövning mot gällande detaljplan, krav på placering och utseende av byggnad och tomt.

3. Beslut om bygglov

Beslut tas av byggnadsinspektör. I större ärenden är det miljö- och byggnadsnämnden som tar besluten. De sammanträder 8-10 gånger per år.

4. Tekniskt samråd

I vissa ärenden krävs ett tekniskt samråd. Då går vi tillsammans igenom byggnadsarbetets planering, tekniska lösningar och behov av arbetsplatsbesök.

5. Startbesked

För startbesked krävs oftast fler handlingar än de som redan lämnats in till bygglovet. Dessa framgår av bygglovsbeslutet. Med startbeskedet i handen får du börja bygga!

6. Arbetsplatsbesök

Under arbetets gång gör byggnadsinspektören arbetsplatsbesök för att se att kontrollplanen följs. Kontrollansvarige och du själv ska närvara vid arbetsplatsbesök samt vid slutsamråd.

7. Slutsamråd

När bygget är klart hålls ett slutsamråd på plats. Då går vi tillsammans igenom alla handlingar och förutsättningar för att lämna slutbesked.

8. Slutbesked

När alla handlingar enligt kontrollplanen skickats in till miljö- och byggnadsnämnden utfärdar nämnden ett slutbesked. Nu får du flytta in! För mer information se: Boverkets “Får jag bygga?”

Ansökan

Alla ansökningar och bygglovshandlingar ska lämnas in skriftligt. Inga handlingar kan tas emot via e-post. För att se vilka handlingar din bygglovsansökan kräver: se under respektive flik. Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens. Alla ritningar som lämnas in ska vara fackmässigt utförda. Om du inte själv kan ta fram godtagbara ritningar är det lämpligt att anlita en fackman. Se vidare under avsnittet bygglovsritningar och exempel på bygglovshandlingar. Ansökan postas till: Skinnskattebergs kommun Miljö- och byggkontoret Box 101 739 22 Skinnskattebergs kommun alternativt lämnas in till kommunhusets reception på Kyrkvägen 7 i Skinnskatteberg. När ansökan kommit in görs en granskning av ärendet och en återkoppling sker till er ifall det behöver kompletteras med någon ytterligare handling.

Byggregler. För alla byggnader gäller att kraven som ställs i lagen måste uppfyllas oberoende om bygget kräver bygglov, anmälan eller ingetdera. Gällande regler står i plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder även kallade eurokoder (EKS). För mer information se: http://www.boverket.se/

Avgifter för bygglov

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för handläggningen av lov och anmälningsärenden. I avgiften ingår kostnaden för handläggningen från lov fram till och med slutbesked. I avgiften ingår även kostnad för tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen. Extra avgifter kan tillkomma om ärendet är mer avancerat än normalt. Avgiften tas normalt ut i samband med beslut om lov.

Detaljplaner