Kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en KA om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- eller tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en KA.

KA ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. KA ska bland annat hjälpa till att ta fram ett förslag till kontrollplan. KA ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ha en självständig ställning. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.

Här kan du hitta certifierade kontrollansvariga:

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade/