Tillbyggnad

En tillbyggnad är en åtgärd som ökar en byggnads volym och en sådan åtgärd kräver bygglov. Är tillbyggnaden 15 kvadratmeter eller mindre kan den klassas som en Attefallstillbyggnad och kräver då inte bygglov, men är anmälningspliktig.

När en byggnad byggs till eller ändras på annat sätt ska tillgänglighetskraven uppfyllas och inte försämras när det gäller den tillbyggda delen eller ändringen.

Handlingar som krävs vid ansökan om tillbyggnad är:

  • Ansökningsblankett
  • Situationsplan upprättad på förenklad nybyggnadskarta, skala 1:400
  • Planritning, skala 1:100
  • Fasadritningar, skala 1:100
  • Sektionsritning, skala 1:100
  • Konstruktionsritningar stomme och grund
  • Detaljritningar på infästning grund/ vägg samt vägg/tak
  • Fotografier av befintlig byggnad/mark
  • Kontrollplan
  • Anmälan av kontrollansvarig, blankett

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

Alla ritningar som lämnas in ska vara fackmässigt utförda. Om du inte själv kan ta fram godtagbara ritningar är det lämpligt att anlita en fackman. Se vidare under avsnittet bygglovsritningar och exempel på bygglovshandlingar.