Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas verksamhet som kan medföra utsläpp eller andra störningar från mark, fast egendom eller fasta anläggningar på ett sätt som kan innebära olägenhet för människors hälsa eller miljön.

All användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan orsaka negativ påverkan på den yttre miljön och människors hälsa klassas som en miljöfarlig verksamhet. Det kan röra sig om utsläpp till luft, mark eller vatten, buller, strålning, avfallshantering och kemikaliehantering m.m.

Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att känna till och följa lagar och regler.

Tillstånd eller anmälan?

För att starta vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. Anmälan görs till kommunens miljöförvaltning och tillstånd söks hos länsstyrelsen i Västerås. I miljöprövningsförordningen (2013:251) kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga. En anmälan av miljöfarlig verksamhet ska lämnas in till kommunen, och vara komplett, senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Egenkontroll

Kravet på egenkontroll finns för att motverka eller förebygga besvär för människors hälsa eller för miljön. Du som är ansvarig för verksamheten är skyldig att skaffa dig den kunskap som behövs för att skydda omgivningen. Om du har väl fungerande rutiner ger det också bra förutsättningar att upptäcka fel på utrustning eller felaktig hantering, innan en allvarlig skada inträffar.

Vattenskyddsområden

Bedriver du verksamhet inom ett vattenskyddsområde kan vissa åtgärder kräva ett tillstånd eller en anmälan från miljöförvaltningen. Några exempel är spridning av bekämpningsmedel och gödsel, hantering av petroleumprodukter och skogsavverkning. I vattenskyddsområdets föreskrifter finns mer information om vattenskyddsområden och vilka krav som gäller i vilka områden.

Länk Färna vattenskyddsområde?

Lagar och regler

Det finns en rad bestämmelser som ska hjälpa till att förhindra skador på miljön och hälsan. Samma regler och lagar gäller för alla, privata företag som kommunala verksamheter. Läs mer om lagstiftning och regler på Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se