Lov för ändrad användning

Om du ska ändra en byggnad så att det blir en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri behöver du bygglov. Du behöver också bygglov om du ska använda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål än det som den senast har använts för. Det kan till exempel vara om du ändrar en bostad till ett kontor eller ett garage till en butik. Det gäller även om du inte kommer att ändra något i själva byggnaden, och även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt sätt.

Handlingar som krävs vid väsentligt ändrad användning:

 • Ansökningsblankett
 • Fastighetsägares medgivande, om den sökande inte äger fastigheten
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Beskrivning av åtgärder, text med beskrivning av vilka ändringar som ska göras i byggnaden angående exempelvis ventilation, VA, väggar, nyinstallationer m.m.
 • Situationsplan
 • Fasadritningar, om ändringen innebär påverkan på fasaden.
 • Planritning, redovisa planlösning före och efter att åtgärder vidtagits.
 • Anmälan Kontrollansvarig, blankett
 • Kontrollplan
 • Brandskyddsdokumentation
 • Tillgänglighetsutredning
 • Ventilationsbeskrivning
 • Bullerutredning

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Alla ritningar som lämnas in ska vara fackmässigt utförda. Om du inte själv kan ta fram godtagbara ritningar är det lämpligt att anlita en fackman. Se vidare under avsnittet bygglovsritningar och exempel på bygglovshandlingar.

En brandskyddsdokumentation ska lämnas in vid större ny- och ombyggnationer samt vid ändrad användning av till exempel publika lokaler.

En brandskyddsdokumentation upprättas av en brandskyddskonsult och ska redovisa byggnadens och dess komponenters brandtekniska klass, exempelvis hur länge den står emot brand, utrymningsvägar, form av larm och ventilation. En plan för kontroll och underhåll ska ingå.

Till publika lokaler krävs en utförlig brandskyddsdokumentation och vid mindre byggnationer räcker en enklare dokumentation. En preliminär brandskyddsdokumentationen ska lämnas innan startbesked kan beviljas.