Rivningslov

Du behöver rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader inom ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Utanför ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs istället anmälan.

Anmälan krävs inte för att riva en byggnad eller en del av en byggnad som man får uppföra utan bygglov.

För anmälan eller lovansökan gällande rivning krävs:

  • Blankett ”Ansökan om bygglov” (kryssa i rutan för rivningslov) eller blankett ”Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd”.
  • Situationsplan där byggnad som ska rivas är markerad.
  • Fotografi på byggnad som ska rivas.
  • Rivningsplan med materialinventering för avfallet.

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Materialinventering

Innan rivningsplanen upprättas görs en inventering av det material som ska rivas. På samma sätt som med en kontrollplan för byggåtgärder kan man använda sig av rader och kolumner, där första kolumnens rader informerar om respektive materialslag som ska rivas och där de andra kolumnerna exempelvis kan rubriceras med: mängd, avfallstyp, transport, mottagare.

Rivningsplan

En rivningsplan ska visa vilka material byggnaden består av och hur dessa återvinns.

Särskilt viktigt är det att specificera det farliga avfallet och hur det tas om hand.

Farligt avfall

För att materialet i byggandet ska kunna återanvändas och återvinnas får det inte vara förorenat. Allt farligt avfall och elavfall ska sorteras ut samt transporteras bort och tas omhand av godkänd mottagare.

Tänk på att det även kan förekomma flera andra material och komponenter i byggnader som ska sorteras ut som farlig avfall till exempel asbest, PCB, oljor, tryckimpregnerat virke och bly.

För mer info se: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/rivningsavfall1/