NVU

Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, bildades 1997 av Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg och är ett av de äldsta i landet. Syftet med förbundet är att under en huvudman erbjuda invånarna i alla tre medlemskommuner ett brett och allsidigt utbud av utbildning, från gymnasieskola till högskola.
Fagersta kommun har sagt upp medlemskapet NVU. Fagersta kommun kommer att ta över NVU:s verksamheter 1 juli 2021. NVU som juridisk person upphör vid årsskiftet 2021/2022.
Både vuxenutbildning, SFI och gymnasieskola finns kvar även när NVU upphör och kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg kommer att samverka på annat sätt i framtiden.

Förbundsdirektionen
Direktionen är utbildningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ. Den har ansvaret för förbundets utveckling och ekonomiska ställning.

Förbundsdirektionens ordförande är:
Aneth Arvidsson (S), Skinnskattebergs kommun.

Direktionen skall leda och följa upp utvecklingen av förbundets verksamhet och ekonomi.

I direktionens ledningsfunktion ingår bland annat att

  • utforma de övergripande mål, riktlinjer och ramar för verksamheten som behövs för att utbildningen skall utvecklas enligt de nationella målen för respektive skolform och vad som sägs i förbundsordningen,
  • samråda med medlemskommunernas barn- och utbildningsnämnder i syfte att främja en bra skolgång för regionens ungdomar och ett gott utnyttjande av de resurser som står till skolväsendets förfogande samt
  • ta de initiativ och göra de framställningar till statliga myndigheter och till medlemskommunerna som erfordras för verksamhetens utveckling.

Skinnskattebergs kommun är representerad genom
Två ordinarie ledamöter: Staffan Strid (M) och Aneth Arvidsson (S).

NVU:s webbplats