Stipendier

Stipendiemedel kan sökas ur nedanstående stiftelser:

Pontus Nohres stiftelse
Stiftelsen utdelar stipendier till följande ändamål:

 • Elever folkbokförda i Skinnskattebergs kommun som genomgår fortsatt skolutbildning efter den obligatoriska grundskolan.
 • Stärka rikets försvar.
 • Främja barn eller ungdomsvård eller fostran och utbildning.
 • Vård av behövande ålderstigna, sjuka eller funktionshindrade.
 • Främja vetenskaplig undervisning eller forskning.

Stipendium kan sökas upp till 2 år efter att individ eller organisation varit folkbokförd, eller haft sitt organisatoriska säte, i Skinnskattebergs kommun i minst 10 år.

Elever ansöker ur Pontus Nohres stiftelse via extern webbplats:
http://www.stiftelseansokan.se/Pages/Nohres.aspx

Sista ansökningsdag för Pontus Nohres stiftelse är 31 oktober.

Förvaltade stiftelser

Hernfrid Barks kulturstipendium
Stipendiet utdelas antingen som studiestipendium till person som visat påtaglig fallenhet för det område inom vilket utbildningen skall ske, eller som uppmuntran och erkänsla för särskilt förtjänstfull verksamhet av konstnärlig, vetenskaplig, humanitär eller allmänkulturell art.

Hisingska stiftelsen
Medel utdelas ur stiftelsen till följande ändamål:

 • Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärt flit.
 • Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik, eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott.
 • Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola.
 • Hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands.
 • Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.

  Sista ansökningsdag för förvaltade stiftelser är den 1 mars.

Understödsstiftelsen
Medel utdelas ur stiftelsen till behövande personer inom Skinnskattebergs kommuns mantalsskrivna personer.

Ansökan skickas till kommun@skinnskatteberg.se, med information om vilken/vilka stiftelser man ansöker om, samt en motivering till varför man ansöker.

Medel ur Miljöpris och miljöstipendium

Miljöpriset utdelas för särskilt förtjänstfull insats inom miljöområdet. Insatsen skall leda till en bättre miljö eller förebygga, begränsa eller undanröja en miljö- och eller hälsofarlig verksamhet genom exempelvis information, undervisning, produktutveckling, aktivt miljö- och naturvårdsarbete. Priset utdelas inte för insatser inom arbetsmiljöområdet.

Miljöstipendiet utdelas för studier, kurser, studieresor eller annan aktivitet, vars syfte är förkovran i miljöfrågor.

Priset kan tilldelas enskild person, verksamhet eller grupper av enskilda personer som skolklasser, föreningar, arbetslag eller liknande. Pristagare skall som enskild person vara mantalsskriven i Skinnskattebergs kommun, medan organisation, verksamhet eller förening skall ha säte i kommunen. Undantag kan medges om pristagaren på annat sätt har nära anknytning till Skinnskattebergs kommun.

Upplysningar om Miljöpris och miljöstipendium lämnas av
Tarja Isomäki, Skinnskattebergs kommun
Tel. 0222-51 56 21, Tarja.isomaki@skinnskatteberg.se