Årsredovisning, Taxor, Budget

Årsredovisningen innehåller kommunens samlade uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi för hela året. Årsredovisningen fastställs av Kommunfullmäktige senast i juni.

Årsredovisningen innehåller

 • Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, en driftredovisning en investeringsredovisning och en förvaltningsberättelse.
 • Förvaltningsberättelsen som innehålla upplysningar om sådana händelser av väsentlig betydelse som har inträffat under året.– Händelser av väsentlig betydelse
  – Förväntad utveckling
  – Väsentliga personalförhållanden
  – Andra förhållanden som är betydelse för styrning och uppföljning
  – God ekonomisk hushållning – värdering av mål och riktlinjer.
  – Ekonomisk ställning
  – Balanskravsresultat
  – Kommunala koncernen
  – Privata utförare
 • verksamhetsberättelser från styrelsen och nämnder innehållande uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi.