Nedgrävning av häst

Från och med första februari 2015 behöver den som vill gräva ned en död häst inte längre tillstånd från länsstyrelsen. En anmälan till miljö- och byggnadskontoret behövs dock även fortsättningsvis.

Kommunen är som tidigare kontrollmyndighet över nedgrävning av animaliska biprodukter. Om du vill begrava din häst hemma ska du alltid fylla i en ansökan och kontakta miljö- och byggnadskontoret, vilka ger anvisningar för nedgrävning och godkänner lämplig plats.

Det görs alltid en bedömning utifrån markförhållande, avstånd till vatten och för att undvika olägenheter för miljön och människors hälsa.

Vid nedgrävning av häst ska följande punkter beaktas:

 • Avstånd från nedgrävningsplats till närmaste bostad eller vattentäkt ska vara minst 150 meter.
 • Nedgrävning får inte ske inom skyddsområde för vattentäkt.
 • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst 1 meter.
 • Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet.
 • Sommartid ska nedgrävning ske så snart som möjligt efter det att djuret dött och innan förruttnelsen har börjat. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad fördröjning accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.
 • Jordarten bör vara sand, grus eller morän.
 • Nedgrävning ska ske till ett sådant djup att andra djur inte kan gräva upp hästen. Minst 1,5 meter.
 • Avstånd till dike och vattendrag ska vara minst 30 meter.
 • Platsen ska vara avskild.
 • Marken bör vara plan, sluttningar undviks.
 • Djurkroppen får inte läggas direkt på berggrund.

Nedan hittar du dokument för ansökan om tillstånd om nedgrävning av hästdjur:

Ansökan om tillstånd för nedgrävning av häst